Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій


Кафедра створена у 2000 році, готує фахівців зі спеціальностей:
- 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
123 "Комп'ютерна інженерія"

 

Адреса: 61052, м. Харків-12, вул. Різдвяна, 19, 4 поверх
Телефон: (057) 712-35-37
e-mail: aikt@i.ua 
 

Професорсько-викладацький штат кафедри налічує 10 викладачів, серед них 2 доктори технічних наук, професори; 4 кандидатів технічних наук, доцентів; 2 старших викладача; 2 асистенти.

   Концепція підготовки фахівців передбачає, що випускник кафедри повинен мати необхідні знання та вміння для виконання повного циклу створення сучасних систем автоматизації для промисловості та АПК, у тому числі розробки технічного завдання, створення необхідних математичних моделей технологічних процесів, що керуються, складання алгоритмів програмного керування, оптимального вибору технічних засобів автоматизації, розробки структурних, принципових та монтажних електричних схем, розробки комплекту програмного забезпечення, виконання робіт з налагодження систем автоматизації у лабораторних та промислових умовах, а також впровадження їх у виробництво.
     На кафедрі викладаються такі дисципліни: теорія інформації, теорія автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів, програмування систем реального часу, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, технічні засоби автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП), основи систем автоматизованого проектування (САПР), проектування АСКТП с.-г. виробництва, комп'ютерні засоби систем точного землеробства, проектування цифрових пристроїв на ПЛІС, методологія наукових досліджень, теорія цифрових автоматів, патентознавство та інтелектуальна власність, інформаційні технології в енергетиці та промисловому виробництві, об'єктно-орієнтоване програмування, основи нечіткого логічного керування, нейронні системи та мережі.
     Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка складається з навчальних лабораторій: основ автоматики, мікропроцесорних програмованих керуючих пристроїв, інтегрованих комп'ютерних технологій, комп'ютерного моделювання та проектування, а також має сучасну лекційну аудиторію, оснащену мультимедійною інтерактивною дошкою та проектором.
   Всі навчальні лабораторії оснащені сучасними засобами комп'ютерної техніки та промислової автоматизації, а саме: 65 персональних комп'ютерів, які об'єднані у локальну мережу і підключені до Інтернету; різне периферійне обладнання, програмовані логічні контролери (ПЛК) промислового призначення різних фірм; пристрої та датчики систем автоматизації виробничих процесів.

Для проведення наукових досліджень викладачами та студентами використовується створена на кафедрі науково-дослідна лабораторія оснащена сучасними комп'ютерними та іншими технічними засобами автоматизації.

Навчально-методична база
По всіх дисциплінах, що викладаються на кафедрі, розроблені робочі програми, методичні вказівки до виконання курсових і, лабораторних робіт, практичних занять. Для більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі використовуються підручники та навчальні посібники створені викладачами кафедри

Крім широко розповсюджених офісних пакетів прикладних програм на кафедрі використовуються на практиці такі пакети, як: КОМПАС, що дозволяє автоматизовано готувати повний комплект конструкторської документації на електрообладнання та збиральні одиниці механічних вузлів; Genie і Genesis32 - SCADA-пакети для автоматизованого проектування АСКТП; MAX+PLUS II - для автоматизованого проектування пристроїв обробки інформації та керування на основі ПЛІС.

Основні напрями наукових досліджень:
1. Дослідження та розробка енергоощадних автоматизованих систем керування технологічними процесами і агрегатами в АПК.
2. Автоматизоване проектування сучасних SCADA-систем для АПК та програмного забезпечення до них.

3. Дослідження та розробка високоефективних мікроелектронних обчислювальних та керуючих пристроїв з нетрадиційною архітектурою.
4. Розробка автоматизованої технології візуального програмування мікропроцесорних керуючих пристроїв промислового призначення.

За 2016/2017 навчальний рік опубліковано 80 наукових праць, у тому числі фахові видання – 21,  монографії - 2, патенти України на винаходи  - 3

Влітку 2016 року – захистив кандидатську дисертацію ас. Сиротенко  М.А. (наук. кер. проф. Тимчук С.О.) «Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ» за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, системи та мережі.

Кафедра постійно підтримує творчі стосунки з провідними підприємствами та ВНЗ України: Харківським приладобудівним заводом ім. Т. Г. Шевченка, кафедрою комп'ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету, кафедрою спеціалізованих комп'ютерних систем Української державної академії залізничного транспорту, відповідними кафедрами Харківського університету Повітряних сил, а також з кафедрами Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), національного університету харчових технологій (м. Київ), Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Кіровоградського національного технічного університету.

Кафедра співпрацює з виробничим об'єднанням "Миронівський хлібопродукт" (http://www.mhp.com.ua), на якому студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням.

Крім того, кафедра підтримує зв’язок з провідними фірмами-розробниками систем автоматизації промислових об’єктів України - електротехнічна компанія «Призма Електрик» (http://www.prisma-electric.com), НВП «СтальЕнерго» (http://www.stalenergo.com.ua),  НТП «КОТЛОЭНЕРГОПРОМ», ТОВ «ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ» (http://www.eleng.com.ua/), ТОВ «Востокэлектромонтаж», ТОВ «Вилком Електро» та ін.

Корисна інформація

Партнери

©2021 ННІ ЕКТ.

Search